Privacyverklaring


Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Mike Poodt fotografie. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 augustus 2018. Mike Poodt fotografie is zich er van bewust dat jij vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Mike Poodt fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je mijn website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan info@mikepoodt.nlPersoonsgegevens die Mike Poodt fotografie verwerkt
Mike Poodt fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op www.mikepoodt.nl verstrekt, omdat je gebruik wil maken van mijn diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk:
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement
– Internetbrowser en apparaat type
– Voor- en/of achternaam
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– BankrekeningnummerBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website www.mikepoodt.nl en/of dienst Mike Poodt fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@mikepoodt.nl, dan verwijder ik deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt
Mike Poodt fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens het evenement (gerechtvaardigd belang)
– Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Jou te informeren over wijzigingen van mijn diensten
– Jouw betaling af te kunnen handelen
– Goederen en/of diensten bij je af te leverenHoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard
Mike Poodt fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:
- Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
- Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
- Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)Delen van persoonsgegevens met derden
Mike Poodt fotografie verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mike Poodt fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bezit in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mikepoodt.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Mike Poodt fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar Autoriteit Persoonsgegevens.Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden
Mike Poodt fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring , neem dan contact op via info@mikepoodt.nl